Visie en missie

Samen lopen we voorop in het ontwikkelen van een duurzame ‘biobased’- economie.

Stichting Circular Biobased Delta (CBBD)is een triple helix netwerkorganisatie en faciliteert de samenwerking tussen het bedrijfsleven, provincies, waterschappen, gemeenten en kennis- en onderwijsinstellingen van Noord-Brabant en Zeeland.

De stichting CBBD en haar stakeholders hebben hun visie en missie vastgelegd in het 10-jarenplan met de gemeenschappelijke doelstelling om bij te dragen aan de transitie naar een biobased en circulaire economie. De Delta regio is zo een essentiële schakel in het landelijke circulaire en biobased ecosysteem net als de clusters Chemport, Chemelot en Europoort/Port of Rotterdam.

Als een van de weinige clusters hebben we de projectportfolio vorig jaar laten doorrekenen door CE Delft. Dit heeft geresulteerd in een CO2 roadmap voor de regio. Daarnaast is CBBD verbonden met Vlaanderen en NRW in trilateraal verband voor de innovatieagenda voor de biobased sector. Gelet op de relevantie van het ARRRA cluster voor de regio is dit een goede zaak.

Belofte

Om de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 te behalen is de transitie naar een groene, CO2 neutrale economie noodzakelijk. Biobased circulaire innovaties zijn daarin essentieel. Samen met onze partners versnellen wij de transitie; door te faciliteren in impactvolle projecten en (keten-) samenwerkingen. Daarin zijn wij het netwerk en dé dienstverlener die kennis en innovatie toegankelijk maakt.

Visie

Om uitputting van natuurlijke rijkdommen te voorkomen en negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan is een transitie noodzakelijk naar een duurzame, CO2 neutrale economie waarin fossiele grondstoffen een minder grote rol spelen. Deels een circulaire biobased economie dus. Bovendien willen we de concurrentiepositie van onze regio versterken door de kansen te grijpen die de nieuwe economie biedt. Dit kunnen we realiseren als bedrijven, overheden en kennisinstellingen nauw met elkaar samenwerken.

Missie

Stichting Circular Biobased Delta versnelt de transitie richting een circulaire biobased economie door projecten te initiëren en bedrijven te inspireren en te ondersteunen richting vergroenen en verdienen.

Ambitie

Wij hebben de ambitie om tegen 2030 tien Mton CO2 te besparen en 50% circulair te zijn. Dat vergt een enorme inspanning; vergroening en verduurzaming van de chemische industrie is hierin essentieel. Om deze enorme klus aan te pakken, zijn er twee focus thema’s gedefinieerd: Groene Chemie en Chemisch Recyclen.

Onze strategische partners