DossierGroene Chemie

STERCORE

De hoofdactiviteit van STERCORE is het produceren van duurzame, hoogwaardige eindproducten uit hernieuwbare grondstoffen zoals dierlijke mest en digestaat uit co-vergisting. Deze eindproducten zijn o.a. Bio-Based Carbon, zijnde een hoogwaardige kunstmestvervanger en bodemverbeteraar en als 2e hoofdproduct groen gas.

Het systeem

Het STERCORE systeem is specifiek ontwikkeld om diverse soorten biomassa hoogwaardig en duurzaam te kunnen verwerken. Het gehele systeem is robuust van opzet en is 24/7 operationeel. De basis van het proces bestaat uit beproefde technieken, voorzien van innovaties. Het industriële luchtbehandelingssysteem met bio bed en het geheel in onderdruk staande pand garanderen een emissie arme en volledig geurvrije omgeving.

Duurzaam proces

Het betreft een energie positief proces welk volledig is geëlektrificeerd. Het vergassingsproces verloopt onder zuurstofloze en nagenoeg atmosferische omstandigheden bij een temperatuur van ca. 350-400 °C. Het betreft een modulair schaalbaar systeem. Tijdens het proces ontstaat syngas dat via een innovatief methanisatie proces (mede ontwikkeld door DNV-GL) omgezet wordt tot “groen gas” en direct ingevoerd kan worden op het bestaande aardgasnetwerk. Met enkele technische aanpassingen kan ook Bio-NLG -en op termijn waterstof- geproduceerd worden met het systeem.

Reststromen

Er wordt tijdens het proces geen afval geproduceerd en het aanwezige water verdampt volledig. Nutriënten als ammoniak en zwavel worden in het proces terug gewonnen en in het eindproduct Bio-Based Carbon weer tot waarde gebracht. De resterende CO2 wordt vloeibaar gemaakt en aan de glastuinbouw geleverd. De overblijvende systeem warmte kan aan een externe warmtevraag gekoppeld worden. In het STERCORE proces ontstaan géén afvalstromen.

Technisch onderzoek

Pilot installaties zijn voor wat betreft de gasproductie en de samenstelling van het gasmengsel door DNV-GL (www.dnvgl.com) gemonitord en de resultaten zijn vastgelegd in een “Technical Due Diligence’. Het volledige systeem kent een gemiddelde TRL van 7. Hieruit blijken een aantal vaststellingen en conclusies geformuleerd te kunnen worden:

  • het STERCORE proces is een modulair schaalbaar en volcontinue productieproces (24/7)
  • het proces is dermate betrouwbaar dat de beoogde gaskwaliteit reproduceerbaar is
  • er vindt geen teervorming of afzetting van ongewenste stoffen plaats tijdens de gas productie fase
  • de geproduceerde koolstof is van hoge landbouwkundige kwaliteit
  • de koolstof is met name voor export interessant vanwege het hoge mineralengehalte;
  • de mineralen in de grondstof blijven na het proces beschikbaar c.q. opneembaar voor de plant;
  • het proces kan zonder financiële overheidssteun probleem producten als dierlijke mest en digestaat uit co-vergisting
  • omzetten naar nuttige producten zoals groen gas en waardevolle meststoffen waarbij verder geen reststoffen vrijkomen.
  • het proces is met technische aanpassingen geschikt te maken voor andere biomassa stromen

Samenwerkingspartners