Onderzoek

Technische Universiteit Delft

De Technische Universiteit Delft is een publieke rechtspersoon conform de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).

Haar hoofdtaken zijn het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, de overdracht van kennis aan de maatschappij en de bevordering van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. De universiteit is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

Binnen de bestuurlijke inrichting van de TU Delft onderscheiden we drie bestuurslagen: het College van Bestuur, de faculteiten en de wetenschappelijke afdelingen. Op deze drie bestuurlijke niveaus geldt het principe van integraal management: het College van Bestuur, de decanen en de afdelingsvoorzitters dragen verantwoordelijkheid voor zowel het primaire proces (wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en valorisatie van onderzoek) als voor de ondersteuning. Alle ondersteunende diensten zijn in een Universiteitsdienst gebundeld.