OnderzoekGroene Chemie

Openbaar eindrapport CHAPLIN XL

Het hoofddoel van het CHAPLIN-XL project is behaald. Dat kan geconcludeerd worden op basis van alle project-resultaten. Het CHAPLIN-XL project heeft als hoofddoel om industriële CO2 reductie te bereiken door het gebruik van lignine als substituut voor bitumen in asfalt.

Doelstellingen

Bitumen is een belangrijk onderdeel van asfalt. Echter: de levering van bitumen (van voldoende kwaliteit) vormt in toenemende mate een probleem, de prijs van bitumen stijgt. Daarnaast is bitumen een fossiele grondstof en het gebruik daarvan willen we reduceren Daarmee is het gebruik van bitumen op korte en lange termijn niet duurzaam te noemen, en is het noodzakelijk om naar duurzame alternatieven te zoeken. Het hoofddoel van CHAPLIN-XL was om CO2 reductie te bereiken door het gebruik van lignine als substituut voor bitumen in asfalt en verder te ontwikkelen tot TRL niveau 6.

Conclusies

Op basis van alle project-resultaten kan geconcludeerd worden dat het hoofddoel van CHAPLIN-XL behaald is. Ook alle subdoelen zijn gehaald – er was voldoende belangstelling van opdrachtgevers om proefvakken aan te brengen, maar door het tijdspad waarin we dit moesten realiseren was het een hele uitdaging; mede veroorzaakt door het uitbreken van Covid 19 – hiervoor was dan ook uitstel aangevraagd.

Met de kennis die is opgedaan is het mogelijk gebleken om max. 50% van het bindmiddel te vervangen door lignine, en daarmee CO2-besparingen van 35-70% voor toplagen en 25-50% voor onderlagen in vergelijking met conventioneel asfalt te behalen.

Het project concludeert dat lignine- houdend asfalt en ook lignine-houdend pr-asfalt goed in alle asfaltlagen kan worden verwerkt en verdicht met de huidige asfaltverwerkingsmachines en walsen.

Vervolgstappen

Er zijn echter ook nog tal van vervolgvragen en uitdagingen:
• Het uiteindelijke doel is een asfalt te ontwikkelen zonder bitumen, dat zal niet lukken met enkel lignine als alternatief bindmiddel.
• Bij de ARBO metingen was de nadruk in het CHAPLIN XL project op formaldehyde. Andere emissies zoals CO2, CO, SO2, NOx en PAK zijn bij de ARBO metingen niet meegenomen. Door de actuele ontwikkeling in de industrie zou het ook wenselijk zijn om als extra stof benzeen te meten.
• Op dit moment is het nog niet economisch rendabel om op grote schaal lignine als vervanger van bitumen toe te passen. Dit kan op termijn veranderen als bitumen schaarser en duurder wordt, en/of de klimaat- en milieuvoordelen van lignine-gebaseerd asfalt zwaarder meewegen bij de opdrachtverlening.
• De huidige testen en proefvakken zijn allen gebaseerd op Nederlandse weg- en klimaatomstandigheden. Om lignine-gebaseerd asfalt ook in de rest van Europa (en daarbuiten) toe te kunnen passen, zullen ook asfaltmengsels voor bij voorbeeld Scandinavië of Zuid-Europa ontwikkeld moeten worden.

Voor deze diverse uitdagingen zal het CHAPLIN-consortium de komende jaren actief pogen om het samenwerkingsverband verder te verbreden en te internationaliseren.

Lees hier het volledige openbaar eindrapport van project CHAPLIN XL

Heb je vragen over de CHAPLIN samenwerking?

Neem contact op met Joop Groen joop.groen@biobaseddelta.nl of Martin Junginger H.M.Junginger@uu.nl.

Het project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.